Sukcesy działu ds. cudzoziemców OWIW Legal, zasługują na szczególne uznanie, w ostatnim czasie uzyskaliśmy wiele pozytywnych decyzji, które napędzają nas do dalszych działań, ale pokazują również że warto walczyć do ostatku sił

  • Jedna z najtrudniejszych spraw, które przeprowadził nasz dział w ostatnim czasie, to klient z Gambii, którego żona zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc. Jej mąż otrzymał prawomocną decyzję o wydaleniu z Polski.  Klient przebywał w Ośrodku Strzeżonym od 8 miesięcy, i był poważnie chory. Strażnicy zapowiedzieli Klientowi, że może się pakować. Nasz dział skierował skargę, wraz z żądaniem wstrzymania decyzji. Skarga wysłana, o sprawie został przez nas zawiadomiony Komendant Straży Granicznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, IV władza. Tytaniczna praca, nieprzespane noce i ogromy stres zaowocowały jednak zwycięstwem. Otrzymaliśmy decyzję sądu o wypuszczeniu Klienta na wolność. Radość w OWIW taka jak ze sprowadzenia Apollo 13 na Ziemię! Skarga WSA również zakończona ogromnym sukcesem bowiem, sąd wstrzymał decyzję o wydaleniu naszego Klienta cudzoziemca z Polski! WSA przychylił się do naszych argumentów, że decyzja o wydaleniu nie może być wydawana mechanicznie, tym bardziej, że że cudzoziemiec jest on mężem polskiej obywatelki i ma w Polsce rodzinę. Cieszymy się razem z nim ogromnie!

 

  • Uzyskanie tytułu rezydenta długoterminowego UE  – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, przychylił się do argumentacji Agnieszki Wołyniec Ostrowskiej oraz Igi Bielewskiej, która wskazywała, że nie można wyłączyć przy obliczaniu 5-letniego okresu niezbędnego do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego okres podlegającego abolicji.  Cudzoziemka przebywała na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt, udzielonego jej w ramach abolicji w związku z jej wcześniejszym nielegalnym pobytem na terytorium RP. Dzięki staraniom naszego zespołu, Klientka mieszkająca w Polsce od prawie 10 lat będzie miała szansę na uzyskanie tytułu rezydenta długoterminowego UE, który pozwoli jej na możliwość pobytu w Polsce na czas nieoznaczony.

 

  • Zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca. Skutecznie interweniowaliśmy, również w sprawie przedsiębiorcy, który zatrudnił cudzoziemkę nie posiadającą stałego meldunku. Ten fakt może znacznie utrudnić zarejestrowanie oświadczenia o wykonywaniu pracy przez cudzoziemca. Agnieszka Wołyniec – Ostrowska i Iga Bielejewska skierowali sprawę do Prezydent m.st. Warszawy, który postanowił, iż sam fakt braku wykazania przez wnioskodawcę adresu stałego meldunku w Polsce nie może stanowić podstawy do uznania, że można odmówić wszczęcia postępowania o zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie postanowienie to duży krok dla wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, bowiem otwiera ono drogę do merytorycznego rozstrzygania sporów, czy do zatrudnienia przez takie osoby innych cudzoziemców konieczne jest posiadanie stałego meldunku w Polsce.

 

  • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy

Czy w związku z trwającymi postępowaniami wyjaśniającymi między organami, Urząd ds. Cudzoziemców może wydać odmowną decyzję zezwalającą na pobyt czasowy na terytorium RP?  Odpowiedź brzmi „Tak”. Jednak po interwencji naszego działu ds. cudzoziemców, w której wskazaliśmy iż nie jest możliwe przerzucanie na cudzoziemca negatywnych konsekwencji wynikających z wątpliwości powstałych po stronie organu bez próby ich wyjaśnienia oraz wykazaliśmy, że nie jest możliwe przerzucenie na stronę obowiązku przeprowadzenia postępowania co do wszystkich istotnych okoliczności na stronę. W odpowiedzi Szef Urzędu ds. Cudzoziemców potwierdził nasze stanowisko że konieczne jest rzetelne prowadzenie przez organy I instancji postępowania wyjaśniającego w sprawach dotyczących cudzoziemców, a niewyjaśnione przez organ  wątpliwości nie mogą stanowić podstawy odmowy zezwolenia na terytorium RP.  W wyniku naszej interwencji cudzoziemiec po ponad roku oczekiwania, uzyskał zezwolenie na pobyt, które umożliwi mu legalne wykonywanie pracy w Polsce.